Úvod

Rozmer kontinuálnej starostlivosti „miestnej a nemocničnej“ si vyžaduje špeciálne prístupy, ktoré budú podporovať vysokú úroveň kvality starostlivosti o pacienta a jeho rodinu.

Definovať stratégie starostlivosti o ľudí s chronickými patologickými stavmi je veľmi dôležité pre dosiahnutie vysokej úrovne pri nemocničnej integrácii pacienta - organizačnej a profesionálnej – pri všetkých terapeutických prístupoch z ktorých projekt vychádza pri vysokej starostlivosti o pacienta.
Zabezpečiť vysokú úroveň kvality starostlivosti o klientov na úrovni pracovníkov opatrovateľských služieb ako aj ošetrovateľov sa dá realizovať cestou poznania ich špecifických potrieb, čo sa dá zistiť len na úrovni lepšieho poznania ich rodinného prostredia a spolupráce s rodinnými príslušníkmi. Špecifické potreby klienta sú spojené s osobnými príbehmi, ktoré vychádzajú z rodinného prostredia z takto zameraného prístupu o záujmy klienta a z jeho sociálneho postavenia a roly v rodine a zdrojov, ktoré čerpá z rodinného prostredia.

Naratívna medicína a metodológia Rodičovskej pedagogiky sú preto strategickými nástrojmi, ktoré uľahčujú zber skúseností, prístupov a očakávaní pacientov, ich príbuzných ako aj samotných pracovníkov domovov sociálnych služieb a domácej starostlivosti zapojených do projektu, čo im dovoľuje zvýrazniť rodinný prístup a zázemie vychádzať z neho pri svojej práci.

Naratívne popisy sa preto stávajú základným nástrojom starostlivosti o klienta a sú zamerané na najdôležitejšie prvky jeho osobnosti, ktoré pomáhajú riešiť jeho situáciu.

Projekt je zameraný poskytnúť opatrovateľom domácej starostlivosti ako aj ošetrovateľom a zdravotníkom pri pacientoch s chronickými diagnózami a handicapovanými pacientmi zručnosti a vedomosti pri pochopení ich osobných príbehov, charakterov, prístupov, ako aj kultúrnych záujmov, a ako toto všetko ovplyvňuje ich stav, pri kombinovaní dvoch rozdielnych prístupov: Naratívnu medicínu a Metodológiu rodičovskej pedagogiky.
Kombinácia týchto dvoch prístupov je zameraná na rozvoj a podporu interakcií a vzťahov medzi ošetrovateľmi, pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi a je postavená na proaktívnej výmene informácií, znalostí a skúseností.
Špecifickým cieľom projektu je rozvíjať a rozširovať na európskej úrovni lepšie vedomosti a komparatívne perspektívy na nadnárodnej úrovni spôsoby a aplikácie konceptov a metodológií Naratívnej medicíny, Metodológie rodičovskej pedagogiky a ich úlohy pri konkrétnych aplikáciách v rámci Medzinárodnej klasifikácie Handicapov a Zdravia (ICF) v danej špecifickej pracovnej oblasti.

Cieľové skupiny projektu Heppy sú:

  • zdravotnícky a sociálny pracovníci v oblasti stálej starostlivosti

  • ľudia s handicapom alebo/a chronickým ochorením

  • rodiny