Úvod

            Modul je určený pre zdravotníckych profesionálov so zámerom validácie vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti naratívnej medicíny a rodičovskej pedagogiky. Modul validácie je štruktúrovaný podľa dokumentov Európskej Únie (EQF – Európskeho kvalifikačného rámca) a jednotlivé kapitoly sú rozdelené nasledovne:

V prvej kapitole uvádzame všeobecné validačné metódy (vedomosti, zručnosti, kompetencie). Celkový kompetenčný model naratívnej medicíny a rodičovskej pedagogiky pripravený v projekte Heppy sme rozdelili na vedomosti, zručnosti a kompetencie. Rôzne validačné metódy uvádzame ako výsledky učenia (získanie vedomostí, zručností a kompetencií) získané vo odbornom a v ďalšom či celoživotnom vzdelávaní. Existuje veľa rôznych možností štruktúrovania a konštituovania výsledkov učebného procesu. Po diskusii odborníkov z rôznych krajín zapojených do tvorby Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) sa učebný obsah rozdelil a štruktúroval na vedomosti, zručnosti a kompetencie (VZK) ako základného rámca, lebo je je to najužívanejší spôsob kategorizácie výsledkov učenia. V prvej kapitole je príklad validácie vedomostí pomocou kariet. Metóda sa volá “BEEP”(PÍP) a pomcou nej sa identifikujú a hodnotia získané vedomosti a možno ju využiť v skupine, no je veľmi dôležité, aby bola využitá ako zhodnotenie vedomostí a nie ako hra. Základný kontrolný zoznam klinických zručností ošetrovania a opatrovania uvádzajú ďalšie dva dotazníky.

V druhej kapitole sa venujeme zhodnoteniu vedomostí a zručností ošetrovateľov a opatrovateľov. Ošetrovatelia aj opatrovatelia potrebujú schopnosťdobre počúvať, byť aj  manažéri a celkovo dobre pripravení profesionáli. V druhej kapitole dôraz kladieme na kľúčové zručnosti. Od zdravotníckych a sociálnych profesionálov sa vyžadujú vynikajúce zručnosti práce s ľuďmi, dobré komunikačné a pozorovacie zručnosti – schopnosť odpovedať na otázky a vedieť poskytnúť radu, tímovo spolupracovať, lebo sú sučasťou multidisciplinárnych tímov, v ktorých sú zastúpení lekári, farmaceuti, fyzioterapeuti, anesteziológovia, diétne sestry a mnohí ďalší spolupracujúci odborníci. Od ošetrovateľov a opatrovateľov sa vyžaduje schopnosť zvládať emočne náročné situácie. Ošetrovanie či opatrovanie niekedy znamená aj zvládať a riadiť stress. Sú významnou súčasťou pri zvládaní kríz v rodinách. Navrhujeme aktivity na validáciu zručností a vedomostí. V prvej aktivite uvádzame rolovú hra s pozorovacím hárkom. Účastníci opíšu svojho klienta a kolegovia zahrajú tohto klienta či pacienta. Pozorovatelia si zaznamenávajú do pozorovacích hárkov, či použili určené zručnosti. V druhej aktivite uvádzame 12 komunikačných situácií, na ktoré majú účastníci odpovedať a pomenovať komunikačnú metódu. Je to metóda validácie jemných komunikačných zručností empatickej komunikácie, ktorá je veľmi dôležitá hlavne u oslabených pacientov či klientov. Ďalšia aktivita je dotzník na zhodntenie vedomosti a zručností.

Tretia kapitola sa zaoberá validáciou kompetencií. V kompetencii je obsiahnutá vedomosť, zručnosť, postoj a posúdenie situácie na poskytnutie profesionálnej služby ošetrovania či opatrovania. Sebahodnotenie kompetencií (formulár) je systematická štruktúrovaná metoda na identifikáciu svojich vlastných potrieb učenia. Údaje potom možno využiť na plánovanie ďalšieho vzdelávania / programu profesionálneho rozvoja. Kompetencia teda pozostáva z troch parametrov – vedomosť (V), postoj (P) a zručnosť či schopnosť (Z).

Napríklad: Ošetrovateľ či opatrovateľ môže mať veľmi dobré interpersonálne kompetencie či kompetencie práce s ľuďmi, no nemôže pracovať, pokiiaľ nemá solídnu bázu vedomostí, skúseností či správania (postojov).  Aktivity v tretej kapitole sú komplexnejšie a obe sú založené na sledovaní videa po ktorom sa robí aktivita.Prvá aktivita je o tvorbe máp mysle a druhá aktivita je o písaní príbehu, na získanie kompetencií opísať príbeh pacienta.