Úvod:

 

            Systém zdravotnej starostlivosti je tvarovaný a formovaný jeho zamestnancami. Kvalita zdravotnej starostlivosti nezáleží iba na dostupnosti liekov, vybavenia a vyškolenia pracovníkov, ale predovšetkým na prístupe personálu k pacientom. Komunikačné zručnosti a empatický prístup môžu mať obrovský dopad na kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti a dokonca môžu mať vplyv na účinnosť liečby.

            Otvorenou otázkou zostáva, či je plne formovaný zdravotnícky pracovník schopný naučiť sa novému prístupu k pacientovi. Pravdepodobne áno, keďže v základoch výkonu zdravotníckeho povolania je aj proces samoštúdia a zlepšovania sa. Aj tak je zjavné, že lepšie výsledky pri oveľa menšej námahe sa dosahujú, keď sú profesionálni zdravotníci vzdelávaní v tomto obore už počas vysokoškolského štúdia, keď sa ešte len formujú ich postoje.

            Preto sa zdá byť dôležité, venovať mimoriadnu pozornosť úvodu k vyššiemu vzdelávaniu, prvkom naratívnej medicíny, rodičovskej pedagogiky a medzinárodnej ICF klasifikácii fungovania, invalidity a zdravia.

Tento tréningový modul je určený pre pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti (praktickým a odborným lekárom, odborným asistentom atď.), ktorí tiež pracujú na univerzitách a iných inštitúciach vyššieho vzdelávania  a majú na starosti vzdelávanie budúceho zdravotného personálu rovnako ako aj akademickým pracovníkom. Obsahuje informácie ako zahrnúť do vzdelávacieho systému aspekty naratívnej medicíny, rodičovskej pedagogiky a ICF. Cieľom je povzbudiť tých, ktorí sú zodpovední za školenie študentov, aby používali nové techniky a témy pre študijné predmety. Uvedené sú spôsoby, ako pristupovať k pacientovi, výhody uplatňovania navrhovaných metód, ktoré môžu byť využité aj pri práci so študentami a navrhnuté kvízy na testovanie základných poznatkov z oblastí.