Úvod

 

Modul 4 sa zaoberá témou  „Uvedenie pacientov s postihnutím na trh práce“.

Na konci tohto modulu by mali byť zdravotní ošetrovatelia spôsobilí:

  • Zahrnúť jednotlivcov, rodiny a komunity do ich vlastnej zdravotnej starostlivosti a rozvíjať ich zodpovednosť voči svojmu zdraviu;
  • Vyjadrovať potreby pacientov v starostlivosti a zvýšiť povedomie o ich právach na rôznych úrovniach vtedy keď vykonávajú rozhodnutia ohľadom svojho zdravia;
  • Spolupracovať ako člen v multidisciplinárnom tíme ale taktiež aj s inými štátnymi a neštátnymi organizáciami pre zdravie pacientov;
  • Zabezpečiť kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti, ktorú vykonávajú, rešpektovaním zdravotné štandardy a kvalitu života jednotlivca, rodiny a komunity za ktorú sú zodpovední. 

Modul má 3 kapitoly.

Kapitola 1 – Práva ľudí s postihnutím a ich rodín

Zhrnutie: Ľudia s postihnutím môžu čeliť sociálnym, legálnym a praktickým bariéram keď bojujú za svoje práva, tak ako ostatní, ktoré sú často spôsobené neporozumením a negatívnym vnímaním postihnutia. Pre lepšie porozumenie situácie týchto ľudí je nevyhnutné aby mal profesionál vedomosti o základných ľudských právach a taktiež o právach ľudí s postihnutím.

Kapitola taktiež prezentuje európske stratégie v tejto oblasti a organizácie, ktoré sa zaoberajú právami postihnutých.

 

Kapitola 2 – Informácie a poradenstvo pre ľudí s postihnutím a ich rodiny v naratívnej medicíne.

Zhrnutie: Postoj spoločnosti môže negatívne ovplyvniť psychologický a sociálny rozvoj postihnutých a taktiež aj ich kariéru.

Kapitola sa zaoberá s potrebou informácií a poradenstva pre postihnutých a ich rodiny vo väčšom kontexte ich profesionálneho rozvoja, z perspektívy naratívnej medicíny.

 

Kapitola 3 – Zodpovedné národné a medzinárodné inštitúcie

Zhrnutie: Kapitola ponúka prehľad inštitúcií, ktoré majú veľký vplyv na občianske, politické a sociálne práva postihnutých. Posledná časť kapitoly prezentuje princípy sociálnej ekonomiky.