Litovská Únia sklerózy multiplex

Aldona Droseikiene

Organizácia domácej starostlivosti.

Súčasné demografické rozvoje v Európe spôsobili zvýšený záujem o domácu starostlivosť. Niekoľko Európskych krajín sa zameriava na povzbudzovanie komunitného života a starostlivosti, zahŕňajúc domácu starostlivosť a spôsob, ktorý nie je považovaný len za potenciálne lacný spôsob dosiahnutia ľudskej nezávislosti ale je taktiež preferovaným režimom starostlivosti. 

„Domov je miestom emočných a psychických asociácií, spomienok a pohodlia“ tak uvádza Svetová Zdravotnícka organizácia a tak sa zdravotné a sociálne služby zabezpečované doma stávajú čoraz viac dôležité. Je potreba informácií o domácej starostlivosti v Európe. 

Domáca starostlivosť je pre tento posudok definovaná ako „profesionálna starostlivosť zabezpečovaná v domácom prostredí pre dospelých ľudí s formálne hodnotenými potrebami“, čo zahŕňa rehabilitačnú, podpornú a technickú sesterskú starostlivosť, domácu pomoc a osobnú starostlivosť a taktiež odľahčovaciu službu zabezpečovanú pre neformálnych opatrovateľov. Domáca starostlivosť sa pohybuje od starostlivosti o osoby s komplexnými potrebami (napr. 24hod. podpora) po starostlivosť o tých, ktorí potrebujú pomoc iba príležitostne a s relatívne jednoduchými úlohami, napr. domáca pomoc pre starších ľudí a dospelých s hendikepom.  

Efektívna starostlivosť o chorých si vyžaduje dôkladné a osobné poznanie pacienta, kvalifikáciu a záväzok zdravotného odborníka a pevnú dôveru medzi dvomi ľuďmi. Napriek mnohým sociálno-kultúrnym a profesionálnym faktorom, ktoré môžu rozdeliť pacienta a zdravotníka, a napriek vplyvu politického a ekonomického nátlaku na zdravotnú starostlivosť ako celok, efektívna lekárska prax musí nahradiť uponáhľanú a neosobnú starostlivosť s dôkladným počúvaním, empatickou pozornosťou a osobnou vernosťou.

Naratívna medicína je jedným z cenovo výhodných a dokázaných metód na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s potrebnými zručnosťami na čelenie výzvam. Posilnením lekárskej praxe so schopnosťou rozoznávať, absorbovať, interpretovať a schopnosťou byť dotknutý príbehmi chorôb, naratívny tréning umožňuje praktikom porozumieť pacientovým zážitkom a porozumieť čo musia podstúpiť ako lekári a opatrovatelia. Profesionalita, kultúrna spôsobilosť, bioetická spôsobilosť, osobné komunikačné zručnosti, sebapoznávacia prax a schopnosť pracovať s tímami zdravotnej starostlivosti môže byť posilnená zvyšovaním naratívnych zručností. Rozprávania o chorobe boli až doteraz koncipované ako textové pamäte chorôb, nemocničné grafy, doktorské príbehy a pacientove verbálne záznamy choroby. Oblasti naratívnej medicíny, umenia a medicínu sú teraz zamerané na výkon výtvarného umenia - maľby, fotografie, sochárstvo, filmy, grafické novely -  na sprostredkovanie toho čo nemôže byť vyjadrené jazykom o bolesti a liečení.    

Sestry majú silnú tradíciu zabezpečovania starostlivosti zameranej na pacienta. Vo všetkých typoch programov pre zabezpečovateľov zdravotnej starostlivosti je predstavená dôležitosť starostlivosti zameranej na pacienta hneď od začiatku a pokračuje počas všetkých úrovní, špeciálnych školení a lekárskych zážitkov. Avšak, ako vieme či sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zameraní na pacienta ? S vymedzením kompetencií a vedomostí QSEN, zručností a postojových tvrdení bolo naše tradičné porozumenie starostlivosti zameranej na pacienta sformulované, rozšírené a v mnohých prípadoch aj spochybnené. Tento modul zabezpečuje možnosť zváženia spôsobov stavať na našich súčasných výučbových stratégiách na explicitné podporenie školiteľov a zabezpečovanie starostlivosti zameranej na pacienta použitím naratívnych a reflexívnych pedagogík.

Tento modul sa zameriava na predstavenie sestier do oblasti naratívnej medicíny a zdravotnej starostlivosti s jej použitím v lekárskej práci s pacientmi a rodinami a v širších profesionálnych kontextoch, zahŕňajúc dozor, školenie, manažment a tímovú prácu.