PRVÝ MODUL

Úvod
Tento kurz obsahuje úvod k princípom starostlivosti o zdravie a stratégiami starostlivosti o zdravie jednotlivcov, v školách, na pracoviskách a v regiónoch. Kurz rozvinie a rozšíri témy princípov verejného zdravotníctva, globálneho zdravia, ľudského správania,  determinantov zdravia a preskúma najnovší vývoj v oblasti starostlivosti o zdravie osobitne vo vzťahu k naratívnej medicine, ICF a k rodičovskej a príbuzenskej pedagogike.

Ciele
1.     Zvýšiť povedomie o charakteristikách, ktoré definujú starostlivosť o zdravie.
2.     Získať zručnosti a kompetencie plánovania, rozvoja, implementácie a evaluácie intervencií starostlivosti o zdravie.
3.      Oboznámiť s teóriou,  evidenciou a hodnotami v plánovaní intervencií starostlivosti o zdravie.
4.     Oboznámiť s implementáciou rôznych stratégií pri plánovaní intervencií v praxi starostlivosti o zdravie vo vzťahu k naratívnej medicine, ICF a rodičovskej a príbuzenskej pedagogike.

Obsah
Modul obsahuje tri kapitoly:

1) Starostlivosť o zdravie
2) Starosltivosť o zdravie, humanitné medicínske vedy a rodičovská  príbuzenská pedagogika
3) Od liečby k starostlivosti: starostlivosť o zdravie, ICF a rodičovská a príbuzenská pedagogika

Cieľové skupiny
Zdravotnícki profesionáli: lekári, zdravotné sestry, psychológovia, učitelia, rodičia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.  

Metodológia
V každej kapitole je teoretická časť, activity a dotazník, aby si účastníci mohli otestovaťI svoje vedomosti z obsahu modulu..